فست فود تیمو

فست فود تیمودر ابتداى سال ١٣٩٠،با مدیریت مهندس نامى،پس از پنج سال تحقیق و بررسى در ایران و سایر کشورهاى صاحب سبک در زمینه فست فود،در مکان فعلى طراحى،ساخت و افتتاح گردید.
هدف ما از روز اول ،بالا بردن سطح کیفى غذا و کمک به سلامت جامعه از طریق عرضه غذاى سالم و بهداشتى ودر نهایت رضایت مشترى بوده و تا این زمان سعى کرده ایم از آن عدول نکرده و به عهدى که با مشتریان خود بسته ایم پایبند بمانیم